Rottesikring

Rottens Levevis

I Danmark findes der to slags rotter (Rattus norvegicus og Rattus rattus), den sorte rotte og den brune rotte, hvor den brune er den mest almindelige (Miljøstyrelsen skønner forsigtigt antallet af rotter til at være ca. 2,5 mio.). En voksen rotte er ca. 45 cm lang, hvoraf halen er ca. 20 cm. Rotten vejer ca. 250-300 gram. Under gunstige forhold kan en enkelt rotte blive til ca. 800 rotter på et år!

Der findes generelt rotter overalt, men er dog oftest at finde i kloaksystemerne. Her er rotterne beskyttet mod mennesker og dyr, og der er masser af føde og rigeligt med vand. Den eneste årsag til, at de søger op fra kloakkerne, er, at de leder efter tørre redepladser. Dem finder de f.eks. i ubenyttede stikledninger, under gulve, på lofter osv.

Rottens evne til at finde svagheder i et afløbssystem er legendarisk, og den kan uden problemer klatre op i såvel nye som gamle faldstammer. Det er f.eks. ikke ualmindeligt, at en rotte dukker op i en toiletskål i et badeværelse i 4. – 5. sals højde.

Rotten graver sig sjældent mere end 0,6 m ned i jorden, men den har ingen problemer med at grave gange fra kloakledninger 8 m nede i jorden og op til overfladen.

Den kan lave skader på praktisk talt alle bygningsdele, men de fleste opstår i forbindelse med defekte kloakledninger, som den i nogle tilfælde kan gennemgnave med sine kraftige fortænder.

Rotten behøver ikke megen plads for at kravle ud af  f.eks. et kloakrør. En defekt eller dårlig udført samling er nok for, at rotten kan få fat i selve røret og få gnavet et hul, den kan komme igennem. Den kan gennemgnave alt, der er blødere end jern, og den kan trænge gennem revner, huller og sprækker, der er større end 20 mm.

Rotten er hele tiden på jagt efter mad, og søger bl.a. i affald, skraldespande, i havernes kompostbunker o. lign. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at foder til fugle og andre dyr bliver udlagt på jorden.

For at kunne finde tilbage til sin rede sætter rotten et duftspor ved hjælp af sin urin. En rotte har ikke et særligt godt syn, men til gengæld et veludviklet lugteorgan. 

Foranstaltninger mod Rotter

Myndighederne har accepteret, at det ikke er muligt at udrydde rotterne, men derimod bekæmpe dem. Det er derfor vigtigt at sørge for, at rotterne holder sig nede i kloaksystemet og ikke får mulighed for at trænge ind i bygninger. Det er en kendsgerning, at rotter kun yderst sjældent gnaver sig igennem fejlfri og korrekt samlede rør.

Den første forudsætning for at holde rotterne væk er derfor, at afløbssystemet er udført korrekt og af fejlfrie materialer. Plastmaterialer er ikke mere udsatte for rotteangreb end beton, glaseret ler, støbejern eller rustfrit stål, når blot systemerne er udført efter reglerne, og materialerne er fejlfri.

Det er vigtigt at huske på, at rotter tiltrækkes af madlugt, ikke kun gennem luften, men også gennem spildevandet. Derfor er det vigtigt, at afløbsinstallationen monteres og benyttes korrekt, samt at rensning og spuling af kloakledninger foretages med forsigtighed, idet mange rotteplager stammer fra skader forårsaget af hårdhændet højtryksspuling.

Gulvafløb

Risten over et gulvafløb bør være udført af metal og være fastholdt, gerne med skruer. En rotte kan med lethed gnave igennem en rist af plast eller nylon eller løfte en rist på 1,2 kg.

Ubenyttede Ledninger

Ledninger der ikke længere er i brug, skal afproppes efter VA-godkendte metoder og produkter. Afpropningen skal foretages så tæt på det ledningssystem, der endnu er i brug. I modsat fald kan rotten bygge rede i den ikke benyttede del af ledningen. Alternativt kan den nedlagte ledning fyldes med sand, beton eller lignende, der ikke senere kan falde sammen og giver plads for redebyggeri.

Udluftningsåbninger og Tagnedløb

Det er ikke ualmindeligt, at rotter trænger ind i vore boliger via kloaksystemets udluftningsåbninger. Udluftningsledninger skal føres over tag og derefter sikres med et metalnet, således at rotterne hindres i at komme ud eller ind. Et metalnet kan også anvendes ved tagnedløb og vær opmærksom på, at bladfang af plast ikke giver nogen sikkerhed mod indtrængning af rotter.

Dræninstallationer

Drænledninger tilsluttes normalt en nedløbsbrønd med vandlås, minimum 20 cm over vandspejl. Denne kombination af en vandlås, et vandvolumen og en højdeforskel er normalt tilstrækkelig til at hindre, at rotter trænger ind i drænsystemet, men i tvivlstilfælde kan man anbringe en metalrist, hvor drænet bliver tilsluttet.

Vakuumventiler

Vakuumventiler er ofte fremstillet i plast og rotter gnaver sig med lethed igennem disse. Vakuumventiler er ofte anbragt i tagrum, og problemerne bliver derfor de samme som med udluftningsledninger. I rotteplagede områder kan det være en god ide at anbringe et metalnet enten lige under vakuumventilen eller i den sidste rørsamling inden ventilen.

Rottespærre

En rottespærre monteres som regel i bundløbet på en 315 eller 425 mm rense- og inspektionsbrønd, type 1 med lige gennemløb i dimensionerne 110 og 160 mm og korrugeret opføringsrør, efter fabrikantens anvisninger.

Monteringen udføres af en autoriseret Kloakmester med tilladelse til dette.

Rottespærren er forsynet med en topdel, således at montering eller demontering af spærren nemt kan foregå fra terrænniveau. Rottespærren er forsynet med en pil, som skal pege i løbsretningen. Der er intet højdetab i rottespærren, der er udført i rustfrit stål.

På to tværakser er, uafhængigt af hinanden, ophængt 2 klapper, som tillader passage i løbsretningen, men lukker for passage mod løbsretningen og forhindrer derved rotter i at komme den modsatte vej.

Rensning af rottespærren bør foretages minimum en gang om året og udføres af en autoriseret Kloakmester med tilladelse til demontering. Selve rensningen foregår ved, at rottespærren fjernes og brønden spules ren for eventuelle urenheder. Ved ledninger med ringe eller meget lidt fald skal denne rensning muligvis foretages lidt oftere.

Reparationsarbejder

Ved reparationsarbejder er det vigtigt at sikre, at rotterne forbliver inde i kloaksystemet. Ved arbejdstids ophør, selv hvis man blot forlader arbejdet nogle timer, skal man sikre en forsvarligt afpropning afløbssystemet.

Afhjælpning

Er der konstateret rotteproblemer, skal kommunens tekniske forvaltning altid kontaktes. Herfra sendes den kommunale rottebekæmper ud for at foretage den nødvendige undersøgelse og bekæmpelse.

Rottebekæmpelsen er i parcelhuse ikke gjort med at lægge gift ud. For det første risikerer man, at rotterne dør f.eks. under gulvet og således forpester luften i huset gennem lang tid. For det andet står rottereden tom, og der vil sikkert i løbet af kort tid flytte nye lejere ind. Der findes kun én måde at blive et rotteproblem kvit og det er at finde og reparere fejlen i kloaksystemet.

Har du spørgsmål til os?